Gränsfrekvenser för uppfattning av ljusflimmer hos tre fågelarter

Tidsperiod: 2012-08-27 till 2012-12-31

Projektledare: Anders Ödeen

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 8 000 SEK

Tamfåglar, som värphöns och burfåglar, hålls på reguljär basis i konstbelysning. Glödlampor har utgjort en mycket vanlig belysning för tamfåglar men i enlighet med EU-bestämmelser fasas ut de succesivt ut. Därmed blir lysrör och lågenergilampor samt LED:lampor allt vanligare alternativ. Till skillnad från glödlampor kan dessa flimra i 100 Hz eller 50 Hz. Sådant flimmer är i stort sett osynligt för människor men det finns anledning att misstänka att det kan uppfattas av fåglar. I så fall skulle tamfåglars välfärd kunna påverkas menligt, till t ex genom förhöjda stressnivåer. Jag kommer att hålla en muntlig presentation på konferensen Visionarium XI i Finland 29-30/9 i år. Föredraget kommer att belysa min forskningsgrupps arbete med att fastställa känsligheten för ljusflimmer hos tamhöns och vanliga burfåglar med avseende på frekvenser och ljusnivåer. De resultat som presenteras härrör mestadels från mitt Formasprojekt Funktionella skillnader i fåglars färgseende (221-2007-729). De kan vägleda både allmänheten och jordbruksnäringen inför byte till alternativ belysning, samt Jordbruksverket i utformandet av riktlinjer för djurvälfärd. Visionarium hålls årligen och har c:a 50 deltagare, främst från Nordeuropa. Flera av de ledande internationella forskarna inom biologisk synforskning brukar deltaga. Konferensen är tack vare detta ett utmärkt forum för att sprida forskningsresultat inom fågelsynsområdet och att erhålla synnerligen initierad återkoppling inför framtida projekt.