ELVIS (Elproduktion/transmission i Vinnovas Strategiska Forsk och Innov agendor)

Tidsperiod: 2012-08-01 till 2013-03-30

Projektledare: Mats Leijon

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 500 000 SEK

Syfte och mål: Målet för höstens arbete har varit att göra en inventering av synpunkter hos centrala aktörer inom den svenska elbranschen för att få en bild såväl av dagsläget som av vilken väg vi bör gå, vilka hinder och möjligheter som föreligger och vilka behovsluckor vi kan fylla igen. Syftet har varit att skapa en plattform utifrån vilken vi kan initiera forskningsprojekt och samarbeten, samt förbättra kunskapsöverföringen mellan industri och akademi. Detta mål har uppfyllts till belåtenhet och vi har nu en sammanställning av synpunkter som kommer att ligga till grund för vårt framtida arbete. Förväntade effekter och resultat: Höstens inventeringsarbete resulterade i ett antal uppslag till forskningsprojekt inom vilka deltagare från näringsliv och akademi kommer att samarbeta. Dessa uppslag ska nu utvecklas till projektbeskrivningar och sedan presenteras för de medverkande som själva får ta ställning till vilket eller vilka projekt de önskar delta i. Vår förhoppning är att dessa projektidéer i sin tur kommer att ge upphov till nya uppslag till samarbeten, och att projektet på så sätt kommer att utvecklas på ett tämligen organiskt sätt. Upplägg och genomförande: Till samtliga deltagare ställdes 19 frågor kring utvecklingen för dagens elenergisystem. Majoriteten intervjuades vid möten, ett antal på telefon och några gav skriftliga svar på frågorna. Intervjuerna varade mellan 1-1,5 timme, spelades in, transkriberades och sammanfattades i ett dokument. Sammanfattningen presenterades för deltagarna och dessas respons efterfrågades. Arbetsgången fungerade väl och deltagarna har uttryckt ett stort intresse för den plattform som ELVIS ska utgöra som mötesplats mellan akademi och näringsliv.