Utveckling av nästa generation av dentala material

Tidsperiod: 2013-07-18 till 2013-12-31

Projektledare: Håkan Engqvist

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 50 000 SEK

Syfte och mål: Syftet med projektet var att genomföra besök på tänkta partners i ett internationellt utbyte för Engqvist. Detta har genomförts genom besök och diskussioner med 6 olika platser i USA. Förväntade effekter och resultat: Resultaten från projektet ger att företrädesvis UC Irvine skulle lämpa sig för ett utbyte i framtiden. övriga universitet som besöktes visades sig vara något utanför fokus rent tematiskt eller att lokaliseringen inte var fördelaktig. Upplägg och genomförande: Under projektet har 6 olika universitet eller stiftelser i USA besökts. Detta har varit mycket lärorikt och det hade inte fungerat att genomföra planeringen för en mobilitetsperiod enbart via ´remote´ kontakt. Vid besöken har fokus varit på att första tematisk styrka, möjlighet att faktiskt genomföra projekt på plats, villkor för utbyte samt möjlighet till ett bra boende för medföljande familj. Detta har varit mycket värdefullt och gett goda insikter.