Uppsala Health Summit - Utveckla en internationell arena för framtidens vård. Dilemman och möjligheter.

Tidsperiod: 2013-12-09 till 2015-12-31

Projektledare: Madeleine Moback Neil, Madeleine Neil

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 600 000 SEK

Syfte och mål: UHS ska vara en internationell arena för särskilt inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa genom en att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Dialogen ska vara lösningsorienterad, och adressera viktiga relaterade svåra frågor och dilemman. Syftet med projektet är uppfyllt. Projektets parter har även beslutat att fortsätta utvecklingen av UHS. Förväntade effekter och resultat: Utvecklingen av projektet har visat att vi trovärdigt kan samla ledande aktörer för hälso- och vårdsektorn från hela världen till engagerad, framsynt och konkret dialog. UHS har attraherat delegater från olika samhällssektorer från som mest 33 olika länder, inklusive WHO och FAO. Kontakterna med WHO har fortsatt, och möjligheter till samarbetet inom forskning och utbildning utreds nu. Parterna bakom UHS beslutade 2015 att fortsätta projektet minst tre år till. Beslutet är grundat på delegaternas utlåtande och på parternas egna uppfattningar. Upplägg och genomförande: UHS:s tema beslutas av styrgruppen efter analys av aktuella policyperspektiv, t ex antagna internationella planer. Målet är att UHS ska leda förslag på nästa steg för att genomföra dessa planer, eller förbättra dem. För att definiera delfrågor och dilemman hålls samtal med experter fr UHS partners. För varje delfråga tillsätts en expert med uppgift att förbereda en workshop med ett tydligt mål, och bidra till plenumprogrammet. Internationella aktörer kartläggs för inbjudningar. State-of-art beskrivs i Pre-conference report. Slutsatser från dialog dokumenteras i slutrapport.