Sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten för hållbar utveckling och levande kust och skärgård - TREASUR

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Ian Snowball

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 7 070 000 SEK

Vi kommer att utveckla nya metoder för att bedöma risken för spridning av starkt förorenade sediment, sk fiber bankar, som ligger på grunda bottnar längs den svenska kusten och identifiera de områden som är i störst behov av sanering. Extremt höga halter av organiska föroreningar och tungmetaller finns i dessa industriellt bildade bankar. Problemet är att bankarna är instabila och att föroreningarna sprider sig till omliggande vattenmiljö och skadar Östersjöns ekosystem. Vi kommer även att ta fram vetenskapligt grundade rekommendationer på potentiella saneringsåtgärder. För tillfället har Sverige ingen kvantitativ kunskap om bankarnas fysiska och kemiska stabilitet och ingen systematisk metod som kombinerar toxicitet och olika spridningsvägar för föroreningar, genom t ex skred. En tvärvetenskaplig grupp av svenska och internationella samarbetspartners ska kombinera sin kunskap, infrastruktur och idéer för att systematiskt karakterisera fiberbankarnas och underliggande sediments geotekniska, kemiska och (mikro