Svampars inverkan på förökningsframgången hos barkborrar med olika ekologiska strategier

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Ylva Strid

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 662 028 SEK

Studien omfattar fem arter barkborrar, 2 mycangial / aggressiva arter och 3 icke-mycangial sekundära arter. Alla betraktas som allvarliga skadeinsekter i barrskogar. Två huvudsakliga hypoteser kommer att testas i) alla barkborrar, oavsett ekologi har fördel av att konsumera svamp och ii) endast svampar som finns i barkborrars mycangia ökar kvävet i trädets floem och kommer borren tillgodo. Studien är indelad i 4 delar. I del 1 studeras var på den vuxna borren svampen transporteras, på exoskelettet, i tarmen eller i mycangia (om sådan finns). I del 2 analyseras vilka svampar larverna konsumerar under tre larvstadier. I båda fallen används molekylära metoder för att utvinna DNA-sekvenser ur materialet och jämföra dessa mot en känd databas. I del 3 kommer kvävehalten i vedprov från larvgallerierna i del 2 analyseras för att studera vilka svampar som är kapabla till att koncentrera kväve. I del 4 inokuleras stockar med dominanta svamparter från objektiv 1-3. Stockarna kommer att feromon behandlas och placeras i s