Sjögräsekosystem - funktion och bevarande: en tvärvetenskaplig studie

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Lina Nordlund, Lina Mtwana Nordlund

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 032 312 SEK

Sjögräsängar förser människor med många viktiga varor och tjänster, men i takt med ökad exploatering har utbredningen av sjögräs minskat drastiskt runt om i världen. De många olika hoten mot sjögräs samt att det är fortfarande saknas mycket kunskap om sjögräsekosystem är en utmaning för effektiv förvaltning. Syftet med denna studie är att öka förståelsen av sjögräsekosystem för att kunna förbättra förvaltning. Detta kommer göras i fyra delstudier: 1) Genom att undersöka hur olika funktionella grupper (t.ex. filtrerare och betare) sam- eller motarbetar varandra och hur obalans i systemet påverkar sjögräset, detta kommer att göras med ett in situ experiment. 2) Undersöka utbredning och storskaligt spridningsmönster av sjögräs i ett mycket stort område med hjälp av genetiska analyser, för att förstå hur olika områden är sammankopplade som är väldigt viktigt vid återkolonisering av förstörda sjögräsängar. 3) Att utveckla en metod, där man med hjälp av karta uppdelad på flera lager kan visa vilket habitat som finn