Barnfetma och metabolism under graviditet

Tidsperiod: 2016-09-01 till 2016-12-31

Projektledare: Peter Bergsten

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 149 467 SEK

Träningsnätverket "Childhood Obesity and Metabolism in PregnANcY" (COMPANY) kommer att träna 15 "Early stage researchers" (ESRs) multidisciplinärt för att tackla den komplicerade hälsoutmaningen barnfetma. Nyligen definerade WHO fetma som en av de stora utmaningarna för detta sekel. Globalt finns det 42 millioner, varav 4 i Europa, feta barn under 5 år. Fetma-relaterade komplikationer utvecklas tidiagre än någonsin och nya sätt att bekämpa fetma behövs desperat. COMPANY består av 16 organisationer från hälsovård, akademi, industri och en patientorganisation. De kommer att erbjuda ESRs en unik utbildningsmiljö för att undersöka den nya hypotesen att förhöjda nivåer av hormonerna insulin och glukagon hos fostret provoceras av fria fettsyror (FFAs), inflammation och ämnen producerade från tarmfloran hos modern. De höga hormonnivåerna skulle leda till fettansamling hos de ofödda barnet och porgarmmera barnet till fetma och metabol sjukdom. ESRs kommer att testa hypotesen genom att studera (i) fettinlagring hos fostret mha ny ultraljudsteknik, (ii) insuliun, glukagon och infflmmatyoriska ämnen hos det nyfödda barnet mha ultrakänslig assayteknik, (iii) globala tarm-mikrobiomet hos nyfödda och mödrar, (iv) trasnport av FFAs och ämnen från tarmfloran i placentan och (v) effekter av FFAs och ämnen från tarmfloran på insulin- och glukagonsekretion från isolerade öar. Resultaten kommer att analysras mha bioinformatik (vi) och hälsoprediktioner göras. Baserat på resultaten kommer ESRs att undersöka exploaterbara biomarkörer och intervention för att sänka hormonerna hos de växande fostret genom att normalisera FFAs, inflammation och ämnen från tarmfloran hos modern. COMPANY kommer därigenom att möjliggöra för ESRs att arbeta i en innovativ medicinsk sammanhang där basala studier översätts till nya interventioner. Utbildningen kommer att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden och kompetenta att lösa de komplexa hälsoscenarier som Europa står inför.