Antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten: Hur påverkar låga koncentrationer av antibiotika uppkomst och spridning av resistenta bakterier och resistensplasmider?

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Linus Sandegren

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 909 304 SEK

Antibiotika är den mest betydelsefulla gruppen av läkemedel som människan någonsin tagit fram. Utvecklingen av antibiotika har lett till kraftigt minskad spridning och dödlighet i bakteriella infektionssjukdomar och möjliggjort utvecklingen av modern medicin. Tyvärr har vår användning och överanvändning av antibiotika lett till att bakterier har utvecklat resistens mot alla kliniskt använda antibiotikaklasser.Vi vet idag att de flesta kliniska resistensgener har sitt ursprung i miljön, framförallt i de mikroorganismer som ursprungligen producerat antibiotika. Hur de sedan har spritts till kliniskt viktiga bakterier är till stor del oklart.Genom studierna i den här ansökan vill vi undersöka hur antibiotika som släpps ut i avloppen (via patienters och djurs urin) påverkar selektion och spridning av multiresistenta bakterier och resistensgener. Cocktaileffekten av de antibiotika och andra antibakteriella ämnen som släpps ut kommer att studeras samt hur låga koncentrationer av enskilda antibiotika selekterar resistenta bakterier. Vi kommer också att undersöka om låga koncentrationer av antibiotika kan leda till ökad mobilitet av resistensgener. Något som skulle kunna öka hastigheten med vilken resistens uppkommer mot framtida nya preparat.Dessa studier kommer att ge grundläggande insikter i hur antibiotika i avloppsvatten påverkar selektion och spridning av resistens samt bidra till att utvärdera åtgärder för att begränsa det problemet.