Hållbar användning av antiviraler vid säsongsinfluensa och pandemiberedskap – rangordning av risk för resistensutveckling i miljön och förståelse av spridningsvägar till människa

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Josef Järhult

Medarbetare: Hanna Söderström, Sara Norström

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 999 850 SEK

Influensa är ett hot mot folkhälsan, och influensaläkemedel är centrala som profylax och behandling, speciellt tidigt i en pandemi innan vaccin hunnit massproduceras. Men influensaläkemedel släpps ut via avlopp och reningsverk, finns i miljön och kan orsaka resistensutveckling hos influensavirus vilket riskerar att desarmera vårt försvar vid en framtida pandemi. Därför är det viktigt med hållbar användning av läkemedlen.Detta treåriga, multidisciplinära projekt kommer att ge rekommendationer om hållbar användning av influensaläkemedel ur ett miljöperspektiv. Idag finns neuraminidashämmarna (NAIs) oseltamivir, zanamivir, peramivir (PE), och admantanen amantadin tillgängliga. Här fokuseras på dessa läkemedel i två delprojekt om 1) rangordning av miljörisk och 2) förutsättningar för spridning av influensaresistens till människa. Totalt åtta studier kommer att utföras på läkemedelspersistens i reningsverksprocesser och i miljön, PE-resistens, och kompetition, reassortment och direkt transmission av NAI-resistent influensa.Nästan tio års erfarenhet inom NAI forskning har givit oss de resultat och den infrastruktur som behövs för att kunna ge rekommendationer om hållbar användning av influensaläkemedel. I detta projekt kommer vi att producera nya experimentella data som tillsammans med tidigare resultat kommer att syntetiseras till konkreta rekommendationer till redan involverade beslutsfattare och slutanvändare inom sjukvård, pandemiberedskapsplanering och avloppsvattenhantering.