Effekter av mikroplastföroreningar på kustfisklarvernas ekologi

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2017-09-28

Projektledare: Oona Lönnstedt

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 984 454 SEK

Ett allt mer växande problem idag är den vidsträckta utbredningen och ansamlingen av plastskräp i världshaven. Eftersom plastskräp påvisar lång nedbrytningstid så samlas stora mängder plast i miljön, där det bryts ner till mindre och mindre bitar till följd av UV strålning, fysiska krafter och hydrolys. Därför fortsätter väldigt små plastfragment mindre än 5 mm i storlek (härefter definierade som mikroplastpartiklar) att samlas i världens alla hav. Studier har visat att filtrerande organismer passivt intar mikroplaster som föda, men den ekologiska betydelsen av detta är oklart. Det finns en ökad farhåga att ansamlingen av mikroplastskräp kan komma att påverka de marina ekosystemen, men hur effekterna kommer te sig är ännu inte identifierade. Det här gäller framförallt för tidigare utvecklingsstadier av akvatiska organismer som blir exponerade för höga halter av mikroplastpartiklar i sina grunda uppväxtområden vid kusten. För att få en bättre förståelse för det potentiella effekterna mikroplastskräp kan ha på känsliga yngelstadier av kustlekande fisk, kommer det här projektet undersöka hur naturligt förekommande koncentrationer av mikroplastpartiklar påverkar utveckling, beteende och överlevnad av kustfiskarnas utvecklingsstadier. Resultaten är nödvändiga för att kunna förutsäga de ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av mikroplastföroreningar på kustfiskbestånden.