(O)Möjligheternas landsbygd? Om praktik och deltagande i rurala miljöer med ett funktionalitetsperspektiv

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Susanne Stenbacka

Medarbetare: Gunnel Forsberg, Cecilia Bygdell

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 992 158 SEK

Detta projekt syftar till att studera samspelet mellan landsbygd och funktionshinder, med tonvikt på hur livsvillkor på landsbygden beskrivs utifrån ett funktionshinderperspektiv. Vi vill undersöka var frågor om landsbygd och funktionshinder diskuteras och på vilket sätt, hur olika aktörer beskriver ett vardagsliv på landsbygden med funktionshinderperspektiv samt om det idag existerar en funktionshinderrörelse som intresserar sig för livsvillkor på landsbygden.Projektet har två ingångar till studien av landsbygd och funktionshinder. Vi kommer att utföra intervjuer, fokusgrupper och observationer med människor med skilda former av funktionsnedsättningar. Vi kommer också att undersöka om och hur ett funktionshinderperspektiv är närvarande i planering och landsbygdsutveckling, samt om landsbygdsperspektiv är närvarande i diskussioner kring jämlikt medborgarskap och rättigheter bland intresseorganisationer och på en kommunal och regional nivå.En viktig del i projektet består av att initiera diskussioner med andra forskare, med landsbygdsorganisationer och de kommuner som ingår i studien. Eftersom en debatt kring en inkluderande landsbygd med ett funktionshinderperspektiv saknas idag, ser vi ett behov av både studien i sig och de diskussioner som den kan bidra till.