Kartläggning av fagernas roll som ‘top-down’ och ‘bottom-up’ regulatorer i akvatiska ekosystem

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Anna Székely

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 997 906 SEK

Vår kunskap om fagernas roll i sötvattenekosystem är mycket begränsad på grund av metodologiska problem. Målet med forskningsprojektet är därför att undersöka följande frågor:Hur stor är ’bottom-up’ effekten av fager på kolflöden i sötvattensystem?Finns det en skillnad mellan ´top-down´ effekten av fager på bakteriesamhällen beroende på egenskaper av de drabbade bakterierna eller de infekterande fager?Hur påverkar ssDNA fager bakteriesamhällen i sötvattensystem?För att besvara frågorna kommer nya metoder inom mikrobiell ekologi såväl som biogeokemi att användas. Dessa metoder gör det möjligt att analysera de två viktigaste grupper av fager (dsDNA och ssDNA fager), och att identifiera ändringar i sammansättningen av organisk material som frigörs när bakteriell biomassa infekteras och lyseras av virus. Inom projektet kommer mesokosm-försök i fält och kemostatexperiment i laboratorium att genomföras.Utöver att besvara frågorna 1-3, kommer resultaten öka vår generella förståelse av virusens betydelse i akvatiska ekosystem och leverera data av bredare vetenskapligt- och samhällsintresse, t.ex. relaterat till klimatmodellering och utveckling av fagterapi.