Resultatspridning inom offentlig sektor - En kartläggning

Tidsperiod: 2016-12-01 till 2017-04-30

Projektledare: Klas Palm

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 185 500 SEK

Syfte och mål: Projektet har genererat en rapport som medvetandegör & skapar reflektion kring arbetssätt och insatsformer för spridning av resultat, framgångsfaktorer och hinder inom offentlig sektor. Resultatet av kartläggningen har sammanställts i en kortfattad rapport samt i en powerpoint. Resultaten kommuniceras i seminarier och workshops på SKL samt till intressenter inom berörda satsningar. Förväntade effekter och resultat: I förlängningen avser projektet att bidra till vidareutvecklingen av spridningsinsatser där resultat, framgångsfaktorer och hinder blir del av ett ökat lärande, inom offentlig sektor så att SKLs medlemsorganisationer och annan offentlig verksamhet står bättre rustad att möta nuvarande och framtida utmaningar. Det är idag för tidigt att avgöra insatsens bidrag till den förväntade långsiktiga effekten. Upplägg och genomförande: Projektet har analyserat sex initiativ som arbetat med erfarenhetsutbyte mellan kommuner eller landsting. De sex initiativen är: Boknings och bidragslösning för kultur och fritid,”God sed” för den kommunala revisionen, Patientsäkerhet, Matematiksatsningen Pisa, Plug in och Sveriges Viktigaste Jobb. Dr. Klas Palm vid Uppsala Universitet har genomfört studien. Kartläggningen har gjorts genom en kvalitativ studie. Datainsamling har huvudsakligen skett genom semistrukturerade intervjuer. Arbetet med kartläggningen har genomförts i nära samarbete med Vinnova.