Identifiera källor av kvicksilver i arktiska floder

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Christian Zdanowicz

Medarbetare: Staffan Åkerblom, Anne Sørensen, Karin Eklöf, Holger Hintelmann

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 999 997 SEK

Kvicksilver (Hg) är en giftig tungmetall som ackumuleras i akvatiska ekosystem, och utgör ett hot mot djur och människor i Arktis. Detta projekt syftar till att identifiera källor av Hg som kommer in i ishavet via floder. Dessa källor inkluderar antropogent Hg, men också Hg som finns lagrat i berggrund, jord och permafrost. För att skilja mellan olika källor, kommer vi att provta och analysera vatten from olika delar av Mackenzieflodens avrinningsområde i Kanada. Avrinningsområdet har varierade egenskaper med avseende på geologi, marktäcke, permafrost och är representativt för mångfalden av arktiska avrinningsområden. Transport av Hg via vatten är nära kopplad till transporten av organiskt materialet. Därför kommer vatten som provtas från Mackenziefloden på våren och sommaren analyseras för att bestämma den isotopiska sammansättningen av kol (δ13C, Δ14C) och Hg (δ199Hg, δ200Hg, δ201Hg, δ202Hg) i löst och partikelbundet organiskt material, tillsammans med karakterisering av det organiska materialet. De analyserna kommer att användas för en källfördelning av Hg till floden, och hjälpa till att bedöma hur kvicksilver omsätts under transporten mot Ishavet. Data kommer också att användas för att modellera hur förändringar i utsläpp av Hg, tinande permafrost eller markanvändning påverkar belastningen av Hg till Arktis. Resultaten är viktiga för att utvärdera effektiviteten av internationella åtgärder och avtal om utsläppsbegränsningar av Hg.