Molekylära verktyg för effektiv förädling av biomassa och vedkvalitet hos gran

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Annelie Carlsbecker

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 993 011 SEK

Granen är central för svensk bio-ekonomi, som källa till biomassa för förnybar energiproduktion, för papper, konstruktionsvirke och andra/nya produkter baserade på vedråvara, och skogen är också en stor koldioxidsänka. Förädlingsarbete för att optimera tillväxt, vedkvalitet och andra centrala egenskaper har därför en oerhört stor potential att ytterligare öka skogens värde. Dock är förädling av gran tids- och kostnadskrävande projekt. Markörer för att tidigt identifiera träd med önskade egenskaper kan därför minska mycket arbete, tid och stora kostnader för förädling. Det nyligen sekvenserade genomet, metoder för mikropropagering och moderna molekylära verktyg ger nya möjligheter för forskning som syftar till förståelse för de genetiska och molekylära mekanismer som styr viktiga egenskaper. I detta projekt kommer vi använda oss av i labbet etablerad kunskap och metoder samt pågående detaljerade gen-uttrycksstudier för att identifiera nyckelgener för kambieaktivitet och vedbildning under tidig utvecklingsfas. Vår hypotes är att dessa gener styr tillväxt och vedkvalitet även hos det vuxna trädet. Projektet har som mål att generera kunskap för bättre förutsäga det vuxna trädets kapacitet för kambietillväxt och vedkvalitet, för att förbättra selektionen av träd som används i fröplantage. Närmare 200 miljoner granplant produceras varje år, varav en majoritet med ursprung från fröplantager. Det finns alltså mycket att vinna på att ytterligare förbättra träd för fröproduktion.