Hur påverkar statlig tillsyn välfärdens professioner?

Tidsperiod: 2017-12-01 till 2020-11-30

Projektledare: Linda Moberg

Medarbetare: Mio Fredriksson, Karin Leijon

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 046 000 SEK

Under de senaste decennierna har Sverige förändrat styrningen av välfärdstjänster så som skola, vård och omsorg. Inspirerade av idéer mest kända under namnet New Public Management (NPM) har olika marknadsorienterade reformer implementerats i flera välfärdssektorer i syfte att förbättra kvalitén, öka effektiviteten och stärka brukarnas inflytande genom valfrihet. Den ökade tilltron till NPM har också skapat ett större behov av granskning i syfte att i efterhand säkerställa att välfärdsproducenter tillhandahåller tjänster av hög kvalitet samt att de följer lagar och bindande föreskrifter. I Sverige har denna utveckling inte minst präglats av en ökad tilltro till statlig tillsyn som ett medel att styra välfärdsproducenterna.Intensifieringen av granskning har väckt frågor om hur denna utveckling påverkar välfärdsprofessionernas handlingsutrymme att självständigt besluta hur deras arbete bör genomföras för att på bästa sätt borga för en god servicekvalitet. Studier som hittills genomförts pekar på att ökad granskning inskränker professionernas handlingsutrymme eftersom de tenderar att anpassa sitt arbete till det som ska granskas. Trots att forskningen om granskning och professionellt handlingsutrymme är omfattande är det få som empiriskt har studerat hur statlig tillsyn påverkar välfärdsprofessionerna. Detta är förvånande eftersom forskningen om tillsyn indikerar att den, beroende på design och genomförande, både kan underminera och stödja professionellt handlingsutrymme. Syftet med detta projekt är att bidra till forskningen om tillsyn och professionalism genom att studera vilka inspektionsstrategier som används i tillsynen av svenska skola, vård och omsorg, samt om dessa strategier är kompatibla med professionellt handlingsutrymme. Projektet bidrar således med praktisk och policyrelevant kunskap om hur statlig tillsyn kan designas för att både tillgodose behovet av kontroll, men utan att inskränka det professionella handlingsutrymmet mer än nödvändigt.