Strategiska överväganden rörande varumärken, patent och designskydd: Invändningsförfaranden i PBR, 1977-2016

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-10-31

Projektledare: Fredrik Tell

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 280 401 SEK

Syfte och mål: Projektet har syftat till att belysa strategiska överväganden med avseende på intellektuella rättigheter. Intresset för att överklaga PRV:s beslut i PBR har generellt fallit under den studerande tidsperioden. På företags- och branschnivå föreligger variation avseende överklaganden. I en majoritet av rättsfallen utgör företag den klagande parten och inte enskilda individer. Bland enskilda individer är dessa företrädesvis män. Resultaten indikerar också att finansmarknader tenderar att belöna företag som investerar i designskydd, patent och varumärken. Förväntade effekter och resultat: I diskussioner om innovationspolicy och företagsstrategier tenderar IP att diskuteras som ett enhetligt fenomen. Projektets resultat visar dock på hög variation mellan såväl företag som individer med avseende på hur de agera strategiskt i förhållande till olika rättighetstyper som patent, varumärken och designskydd. Dessutom inverkar internationella förhållanden som lagstiftning och teknikkonkurrens på företags aktiviteter för att försvara IP av olika slag. IP-försvar samt finansmarknaders värdering av IP tyder på att IP ses som en kritisk strategisk tillgång för företag. Upplägg och genomförande: Projektet har samlat in omfattande data om såväl utslag i PBR som börsbolags IP-innehav. Ett dataset består av alla överklagande gällande patent, varumärken och mönsterskydd som har avgjorts av PBR, totalt 21 641 observationer. Det andra materialet utgörs av ett matchat dataset som bygger på data från PATSTAT, EUIPO samt PRV och innefattar information om svenska börsbolags innehav av patent, varumärken och design för perioden 1991-2016.