Ökad funktionalitet av metalliska material från additiv tillverkning genom ytmodifiering

Tidsperiod: 2018-09-01 till 2019-12-31

Projektledare: Erik Lewin

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 186 000 SEK

Syfte och mål: I det nu avslutade projektet har en forskare och lärare från Uppsala universitet varit på plats hos den industriella parten (Sandvik additive) på deltid, vilket har varit grundsyftet med mobilitetsanslaget. Detta har, i enlighet med målen, lett till ett utbyte av frågeställningar och idéer, samt gemensamma forsknings och utvecklingsprojekt som fortgår även efter att det Vinnova-finansierade mobilitetsprojektet tagit slut. Förväntade effekter och resultat: Projektet har lett till ett utökat samarbete mellan akademi och industri, som fortgår efter mobilitetsprojektet slut. Två mindre proof-of-concept-studier, samt ett examensarbete på master nivå, pågår fortfarande. Vidare har projektet lett till en gemensam större ansökan om forskningsanslag till Vinnova / metalliska material. På grund av den korta projekttiden, och de startade projektens grundläggande nivå har projektet ännu ej fått industriellt genomslag. Upplägg och genomförande: en längre tidsperiod, och delprojekt skapades med proof-of-concept-upplägg som till stor del genomfördes vid universitetet. Det senare möjliggjordes av ytterligare medfinansiering från ÅForsk. Detta upplägg har måhända inte gett den maximala integrationen av den akademiska forskaren i en industriell miljö, men har å andra sidan gett större utbyte i form av mer relevanta och givande projekt.