Varför att det så svårt att samordna vård och omsorgsinsatser för äldre i Sverige?

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Ulrika Winblad, Ulrika Winblad Spångberg

Medarbetare: Paula Blomqvist, Mio Fredriksson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 330 000 SEK

Sverige är sämre på att samordna vård och omsorg än många länder med jämförbara välfärdssystem. Detta  är som mest kännbart för multisjuka äldre. Bristande samordning för denna växande grupp kan även få stora samhällsekonomiska kostnader till följd av att vård upprepas i onödan eller utförs på fel vårdnivå. 1 januari 2018 infördes en ny lag, den s k Samverkanslagen, för att förstärka samverkan kring äldre patienter. En av lagens viktigaste delar är att en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas för varje person som skrivs ut från sjukhus och som har behov av insatser från både kommun och landsting. Utvärderingar visar att SIP hittills haft väldigt dåligt genomslag, men de ger inga förklaringar till vad, exakt, det är som inte fungerar vid implementeringen av SIP. Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att försöka förklara hur det kommer sig att samverkan kring multisjuka äldre inte fungerar i Sverige idag, och mer precist, varför SIP-reformen inte har genomförts såsom tänkt.Projektet består av tre delstudier som belyser varsin betydelsefull del av implementeringsprocessen. I delstudie ett studeras samverkansreformens politiska utformning på nationell nivå genom textanalys av centrala politiska styrdokument och intervjuer med nyckelaktörer. Delstudie två är en jämförande fallstudie på lokal nivå där data från tre kommuner samlas in genom intervjuer med tjänstemän och kliniskt verksamma i arbetet  med SIP. Dessutom undersöks de äldres egen upplevelse av SIP. Slutligen undersöks i delstudie tre om arbetet med SIP lett till att återinskrivningar till sjukhus minskat, dvs. vilka faktiska effekter reformen fått.När nya vårdformer utvecklas för att säkerställa patientsäkerhet, vårdkvalitet och att resurser används på rätt sätt, är en fungerande implementering avgörande. Genom att studera genomförandet av SIP-reformen bidrar forskningsprojektet därmed med kunskap om hur vi kan utveckla och anpassa av vården för multisjuka äldre.