Metoder för att identifiera hormonstörning och reproduktionstoxicitet hos groddjur

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Cecilia Berg

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 994 303 SEK

Europakommissionen vidtar just nu flera åtgärder för att förbättra farlighets- och riskbedömningen av pesticider. En färsk rapport från Europeiska Livsmedelsmyndigheten (EFSA) pekar på behovet av en strategi för att bedöma riskerna med pesticider för groddjur samt av testmetoder för att analysera reproduktionstoxicitet hos groddjur. Dessutom ska alla pesticider testas med avseende på hormonstörande egenskaper kopplat till skadlig effekt. Flera vanliga bekämpningsmedel, s.k. azoler, har hormonstörande aktivitet in vitro, men det saknas kunskap om deras eventuella negativa påverkan på groddjur. Monitorering av vilda groddjurspopulationer med avseende på reproduktionsstörning försvåras av att biomarkörer saknas. Ansökan syftar till att utveckla testvariabler/biomarkörer som predikterar reproduktionsstörning och samtidigt informerar om den bakomliggande endokrina verkningsmekanismen. Vi ska karaktärisera effekter av azoler på molekylära, biokemiska, morfologiska och fysiologiska variabler inklusive icke-invasiva variabler och fertilitet vid olika livsstadier med hjälp av Xenopus tropicalis livscykeltest. Korrelationen mellan variablerna ska sedan bestämmas. Projektet förväntas bidra med kunskap och verktyg för identifiering av hormonstörande pesticider, kemikalieriskbedömning för groddjur och för monitorering av känsliga vilda populationer vilket är nödvändigt för att bevara denna djurgrupp och för att fylla regulatoriska behov inom ramen för EUs pesticidlagstiftningar.