Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete

Tidsperiod: 2018-12-01 till 2021-11-30

Projektledare: Maria Heimer

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 958 000 SEK

Det övergripande syftet med samarbetet mellan forskare vid Uppsala universitet, utvecklingsledare vid Region Örebro län samt yrkesverksamma inom länets socialtjänst är att ta fram en modell för regionalt utvecklingsarbete. Kunskap som genereras i projektets olika delar ska dels leda forskningsprocessen vidare, dels bidra till lärande och utveckling av socialtjänsten. Inom studier av den svenska sociala barnavården finns det en stor kunskapslucka vad gäller bedömningsprocessen inom socialtjänsten och resultatet av socialtjänstens insatser.Projektet består av fyra delar. Den första delen granskar hur barns delaktighet påverkar den insats som erbjuds barnet vilket studeras i 12 kommuner av olika storlek och med olika förutsättningar. Den andra analyserar socialsekreterarnas strategier gentemot föräldrarna och vad som motiverar föräldrar att delta i insats. Den tredje utarbetar sätt att mäta utfallet av insatsen genom barnets egen skattning av förändring av sin situation. Data består av skriftlig dokumentation, och intervjuer med föräldrar och barn. En kontinuerlig dialog kring resultaten från studierna kommer att föras med verksamma inom socialtjänsten. Projektet avslutas med att en modell tas fram för regionalt utvecklingsarbete med riktlinjer för att stärka barns delaktighet och verktyg för kommunal egengranskning av sitt arbete och socialtjänstens egenuppföljning av resultat, som sedan kan spridas till andra kommuner.Resultaten från studien ger upphov till en ökad kunskap om hur barns delaktighet i problemformuleringen påverkar utformande av insats och, i slutändan, om vården varit till hjälp för barnet. Ett viktigt bidrag är utformande av en metod att mäta utfallet av insatser, baserat på ett barnrättsperspektiv och som mäter om utsatta barn får skydd och stöd här och nu av själva insatsen. Samarbetsprojektet vill visa hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken och förbättra socialtjänstens arbetssätt.