Allt beror på populationsstorlek? Från bevarandegenomik till bevarandepraktik

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Nina Sletvold

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 589 555 SEK

Åtgärdsprogram för hotade växter identifierar i många fall markanvändning som en kritisk faktor för populationers överlevnad, men vi vet lite om hur effekter av föreslagna åtgärder beror på lokalt klimat, habitat och populationskaraktärer (storlek och genetisk variation). I detta projekt kombineras långsiktiga fältförsök med nya genomikstudier för att förstå faktorer som styr populationsutveckling hos växter. Vi kommer särskilt att undersöka betydelsen av populationsstorlek. Populationsstorlek är en nyckelkaraktär i bevarandearbete i och med at hotkategori alltid bestäms utifrån detta mått. Detbygger på en förväntan om att storlek kan förutsäga både en arts nuvarande livskraft och dess evolutionära potential.Projektet kommer att (1) klargöra kopplingen mellan populationsstorlek och neutral och adaptiv genetisk variation, (2) undersöka hur genetisk variation er relaterad till inavelsgrad, inavelsdepression och populationers livskraft, och (3) koppla lokal anpassning till neutral och adaptiv genetisk variation. Genom att utveckla sårbarhetsanalyser som beaktar genetisk variation och populationsstorlek, kommer projektet generera ett värdefullt verktyg för bevarandet av livskraftiga populationer med stor framtidig anpassningsförmåga. På så sätt minskar risken att arter dör ut även i ett längre tidsperspektiv. Vi kommer att sprida våra resultat till personer som är engagerade i praktiskt bevarandearbete på länsstyrelser, och särskilt till personer som utarbetar åtgärdsprogram.