Utbildning i samverkan med lokalsamhället i syftet att skapa hållbara städer och samhällen

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Leif Östman

Medarbetare: Thomas Block, Katrien Van Poeck

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 940 237 SEK

Hållbar utveckling uppmärksammas alltmer globalt och det sätts stort hopp till utbildning och lärande för implementeringen. Trots detta och trots uppmärksammandet inom studier av hållbarhetsomställningar att lärande är helt nödvändigt, är begreppsliggörandet av utbildningens och lärandets roll i sin linda och empiriska studier är mycket sällsynta. Projekt adresseras detta forskningsgap genom att studera undervisning och lärandepraktiker som fokuserar hållbarhetsproblem i lokalsamhället. Vi undersöker ett välgrundat antal fall av “open schooling,  utbildningspraktiker i skolor och universitet som har en uttalad ambition att koppla undervisningen till att – i samarbete med lokala aktörer – identifiera, utforska och tackla hållbarhetsproblem i urbana och glesbyggdmiljöer. Forskningsmålen är att:öka kunskapen om hur undervisning och lärande kan bidra till utvecklingen av mera hållbara städer och samhällenstärka den teoretiska och empiriska basen för fortbildning och skapandet av utbildningsinnovationer.Genom att använda insikter genererade inom studier av hållbarhetsomställningar, pragmatiskt utbildningsfilosofi och didaktisk forskning om utbildning – kommer vi att utveckla en begreppslig och analytiskt ram för empiriska studier: 3 empiriska fallstudier i Sverige och Belgien kommer att genomföras.Resultaten används för att utveckla undervisningsmodeller och principer för “open schooling-undervisning” och förslag på kursinnehåll för lärarfortbildning och lärarutbildning