En normkritisk analys av "hur gör djur" och deras forskare

Tidsperiod: 2018-05-15 till 2019-10-31

Projektledare: Ingrid Ahnesjö

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 373 294 SEK

Syfte och mål: Målet var att ta fram underlag om hur vi ser på vad som är honligt, hanligt och vanligt hos djur samt hur det växelverkar med evolutionsbiologiska forskares normer och perspektiv. Enligt projektets enkäter och litteraturöversikt presenterar forskare idag sexuella urvalsprocesser mindre normativ avseende kön än för 20 år sedan, men denna förändring sker långsamt. Därför behövs en fortsatt vetenskaplig perspektivutveckling och utbildning för ökad medvetenhet. Projektet har lett till inrättandet av en fristående universitetskurs ”Kön i biologi och genusvetenskap” (5hp). Förväntade effekter och resultat: Resultaten visar på en förändring mot mindre könsnormativa presentationer när det gäller sexuellt urval, sexuella konflikter och könsdimorfismer, men begreppet ”könsroller” används mer normativt. Projektet har resulterat i två manuskript för vetenskaplig publicering inom evolutionsbiologi (ett om ”gender-biased assumptions” och ett om normförändringen inom sexuell selektion), samt inrättandet av en tvärvetenskaplig kurs om kön i biologi och genusvetenskap. Resultaten förväntas påverka evolutionsbiologisk forskning och utbildning i en mer normkritisk riktning. Upplägg och genomförande: Vi har genomfört enkäter bland forskare som arbetar med sexuellt urval hos djur, och analyserat vetenskapliga publikationer (litteraturöversikt) för att identifiera normer om kön inom evolutionär beteendeekologi. Koordinator deltog i ett internationellt möte, om ”sex-role evolution” med en normkritisk presentation. Både enkät och litteraturöversikt visar på en påbörjad normkritisk syn på sexuellt urval. En referensgrupp har utvecklat idéer och enkäter, medan litteraturstudien och analyser främst har genomförts av projektets medarbetare.