Laserbird

Tidsperiod: 2018-05-01 till 2019-06-29

Projektledare: Filipe Maia

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 368 001 SEK

Syfte och mål: Målet med projektet var att utveckla/utvärdera en metod att bekämpa ogräs från drönare. Det visade sig att den ursprungliga idéen att använda laser var problematisk. Däremot visade sig andra metoder där drönaren är i kontakt med marken genom kabel eller slang vara mer lovande då dessa både bidrog till ökad stabilitet hos drönaren och att den försågs med viktiga resurser. Vid demodagen demonstrerades ett system där drönaren och ett markgående fordon bekämpade ogräs. Förväntade effekter och resultat: Att använda laser visade sig vara problematiskt p.g.a. att det med existerande stabilitet kräver högre effekt än vad som är tillåtet. Ett sätt att öka stabiliteten var att landa på långa ben, även detta var dock instabilt. Däremot fungerade olika varianter med drönaren tetrad bra med förbättrad stabilitet och längre driftstid. Vid demodagen demonstrerades ett system där drönaren och ett markgående fordon bekämpade ogräs. Upplägg och genomförande: Projektet bestod av fyra arbetspaket som bedrevs tämligen oberoende av varandra då de fokuserade på olika delar av systemets funktion. Försöken gjordes för att undersöka hur väl olika koncept fungerade, baserat på tidigare försök och utvärdering av dessa/brain storming-möten. Detta ledde till att vi relativt snabbt kunde bedöma vilka utvecklingsvägar som var realistiska och vilka som inte var det. Genom att försöken spelades in på video underlättades dokumentation och nyttan av försöken ökades.