BLOOWATER Stödverktyg för integrerad hantering av dricksvatten reservoar påverkade av cyanobakterier och cyanotoxiner

Tidsperiod: 2019-03-01 till 2022-02-28

Projektledare: Don Pierson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 112 830 SEK

Cyanobakterier kan växa till snabbt och bilda blomningar som frisätter toxiska substanser. Sådana blomningar upptäcks alltmer i sjöar och reservoarer över hela världen på grund av antropogena utsläpp av näringsämnen och effekterna av klimatförändringar på sjötemperatur och termisk skiktning. Giftiga cyanobakterier utgör en ökande och allvarlig miljörisk för människor som kan påverkas allvarligt under fritidsaktiviteter eller via förorenade vattentillgångar. BLOOWATERs mål är att producera information till offentliga vattenförsörjningssystem och vattenförvaltningsorgan för att förbättra deras förberedelser och åtgärdsplaner. Projektet kommer att utveckla innovativa lösningar baserade på integrering av övervakningstekniker och behandling av vatten som påverkas av toxiska blomningar med hjälp av en multipel barriärmetod som omfattar:En multisensorplattform för övervakning av vattenkvalitet där effektiva lågkostnadsmätningar utvecklas som kan användas för att inleda snabba och lämpliga interventionsåtgärderIntegration av prognosmodeller och övervakningssystem för att ge en tidig varningssignal om giftiga algblomningar.Förbättrade metoder för att behandla dricksvatten förorenat av cyanotoxinerProjektet kommer att tillhandahålla avancerad behandling av miljö- och toxicitetsdata för att producera prediktiva tidiga varningsmodeller för toxiska algblomningar som är användbara för vattenförvaltare och i synnerhet för vattenreningsverk.