Att leda digital transformation av fysiska rum

Tidsperiod: 2018-11-15 till 2021-02-28

Projektledare: Darek Haftor

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 997 333 SEK

Syfte och mål: Forskningsprojektet “Att leda digital transformation av fysiska rum” som genomförts av forskare vid Uppsala universitet i samverkan med tre partnerorganisationer under åren 2019-2020. Projektets syfte var att utveckla kunskap om, och verktyg för förståelse av, hur det fysiska rummet och dess digitalisering påverkar interaktionen mellan aktörer bland annat med avseende på kommunikation, tillit och legitimitet. Förväntade effekter och resultat: Nya insikter avseende vad som händer när verksamheter inför användning av digitala verktyg i existerande användning av fysiska rum förändras. Oväntade effekter uppstår, där hantering av information och tilliten mellan individer påverkas, och institutionella strukturer, i form av sociala normer, påverkas vilket kan ge upphov till oväntade motsättningar och verksamhetsstörningar. Upplägg och genomförande: Studien använde sig av en komparativ ansats, där tre skilda verksamheter studerades och jämfördes på ett explorativt sätt avseende dess invändning av digitala verktyg och de fysiska rummen. Omfattande nämnd data insamlades genom observationer, intervjuer, workshops och dokument. Teoribasen ”institutionella logiker” användes för att analysera valda situationer, skapa insikter, och utforma normativa rekommendationer.