Arbetssituationens och diskriminerande attityders inverkan på diskriminerande beteende bland förskolechefer

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Per Adman

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 400 000 SEK

Varför händer det fortfarande att vanliga samhällsmedlemmar diskrimineras av offentliga tjänstemän? Ojämlikt och orättvist bemötande av etniska minoriteter sker alltjämt, även i etablerade demokratier. Befintlig forskning, som främst skett inom förvaltningsforskningen, är dock otillräcklig. Med inspiration från socialpsykologiska insikter föreslår vi en ny ansats, med omedvetna diskriminerande attityder i fokus. Vår huvudhypotes är att diskriminerande beteende främst beror på dessa slags attityder, dvs. i regel inte på att tjänstemännen vill diskriminera men däremot på att de omedvetet råkar göra det, särskilt om vissa riskfaktorer föreligger såsom stress eller bristfälliga riktlinjer. Syftet är att undersöka detta med en innovativ design.Vårt projekt bidrar: (1) teoretiskt, genom att koppla socialpsykologiska insikter till förvaltningsforskningen och utveckla en modell där riskfaktorer i tjänstemännens arbete uppmärksammas; (2) metodologiskt, genom en unik design som bara är möjlig i Skandinavien och där flera datakällor kombineras som aldrig tidigare använts tillsammans (fältexperiment, tester av omedvetna attityder, register- och surveydata); (3) empiriskt, genom att studera samtliga förskolechefer som arbetar vid Sveriges 10000 förskolor - en central offentlig sektor med hög arbetsbörda och där täta kontakter sker med både utrikes- och inrikesfödda svenskar - och hur förskolecheferna behandlar föräldrar med bakgrund i Mellanöstern.Sammantaget kan projektet, inte minst genom dess tvärvetenskapliga ansats, föra forskningsfältet avsevärt framåt och dessutom inspirera till viktiga åtgärder i arbetet mot diskriminering av en särskilt utsatt invandrargrupp.