Föreställningar om framtiden för att nedmontera det nutida: Styrning av en rättvis övergång i fossilintensiva regioner

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2023-12-31

Projektledare: Bregje van Veelen

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 962 281 SEK

Energisystem är kärnan i initiativ inom forskning, politik och praxis som syftar till att ta itu med klimatförändringarna. Hitintills har forskning på energiövergångar inriktats på de nya sociala och tekniska systemen som krävs för en koldioxidsnål övergång. Det finns emellertid en brist på forskning om vad som händer med det gamla. Mitt forskningsförslag syftar till att hantera detta gap genom att fokusera på två huvudfrågor: (1) Vilka former av socialt och materiellt liv försvinner eller demonteras genom försök att göra energiinfrastrukturer ”gröna”, och (2) hur styr visioner av det "nya" dessa demonteringsprocesser.Jag kommer att göra det genom tre kvalitativa fallstudier av fossilberoende regioner i Skottland, Nederländerna och Kanada. Dessa fall kommer att ge insikter om hur dagens sociala och materiella relationer med fossilintensiva infrastrukturer bildar framtida föreställningar och i sin tur deras omintetgörande Jag kommer betona de rättvisedimensioner som ligger inbäddade i denna process, detta är viktigt då framtidsföreställningar och dess styrning är multiaktörsprocesser präglade av ojämna maktrelationer. Genom att analysera hur framtidsföreställningar antas bidrar denna forskning till en kontextuell förståelse av post-fossila framtider; hur sådana förståelser statuerar, och statueras av, styrningen mot en ”demontering” av fossiltunga ekonomier idag; och hur erkännanden och rättvisa tillvägagångssätt förhandlas fram genom dessa processer.