Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer

Tidsperiod: 2019-12-01 till 2023-11-30

Projektledare: Katarina Gustafson

Medarbetare: Danielle Ekman Ladru, Danielle van der Burgt

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 7 999 592 SEK

Det offentliga rummet har blivit allt mindre tillgängligt för barn. Forskning om barns mobilitet och lek visar att det finns samband mellan tätare städer, ökad trafik, färre närliggande grönområden och mötesplatser och minskade möjligheter för barn att leka utomhus och ta sig runt på egen hand. Det här projektet fokuserar på innerstadsförskolor – utan egen förskolegård, med gård på taket eller utsläppsgård – och deras mobilitetspraktiker. Att undersöka innerstadsförskolors faktiska mobilitetspraktiker i förtätade städer är väsentligt för vår förståelse av små barns tillgång till det offentliga rummet i form av mobilitet, lek och lärande. Utifrån teorier från barndomsforskning tillsammans med mobilitetsteorier syftar projektet till att undersöka innerstadsförskolors vardagliga mobilitet och rumsanvändning för att förflytta sig (till fots/med lådcykel/kollektivtrafik), pedagogiska aktiviteter, rörelse och lek i och mellan olika miljöer. Ett ytterligare syfte är att studera lokala politikers, stadsplanerares och