Global shipping: Linking policy and economics to biogeochemical cycling and air-sea interaction

Tidsperiod: 2020-03-01 till 2023-02-28

Projektledare: Anna Rutgersson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 000 000 SEK

Sjöfart är det vanligaste transportmedlet för internationell transport av varor, det är också troligt att sjöfarten kommer att växa. Sjöfart är ett kol-effektivt sätt att transportera gods, men det finns ett behov av att studera bredare miljömässiga konsekvenser. För hållbar användning av haven och för att minimera påverkan på klimatet är ytterligare utveckling av hållbar sjöfart är nödvändig. ECA (emission control areas), områden med begränsningar av utsläpp har inrättats för att minska miljöpåverkande utsläpp. Det finns dock begränsningar i regleringar och osäkra metoder för uppföljning som kan skapa problem för industri och samhälle. ShipTRASE syftar till att studera miljömässiga, ekonomiska, juridiska och tekniska aspekter för metoder att minska utsläpp. Detta ska göras med korttidsperspektiv såväl som långtidsperspektiv.