Morgondagens mobilitetshus: systemmodellering och experiment med fokus på tekniska och sociotekniska aspekter

Tidsperiod: 2019-10-16 till 2022-10-15

Projektledare: Rafael Waters

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 800 000 SEK

Syfte och mål: Projektet ska utveckla och validera lösningar för laddinfrastruktur av elfordon, samt incitament och strategier riktade mot elbilsägare i syfte att uppnå ökad flexibilitet gällande laddning av elfordon. Samspelet mellan mobilitetshus, elbilsägarna och teknik för förnybar energi, tillsammans med smarta strategier och ekonomiska incitament kommer att generera positiva effekter på det lokala elnätet. Målet är att resultatet från föreslaget fullskaleprojektet ska erhållas genom modellering och experiment, både utifrån tekniska och sociotekniska perspektiv. Förväntade effekter och resultat: Studien kommer att resultera i a) modeller som beskriver och utvärderar energisystemlösningarna i UPABs första mobilitetshus, b) utformning och installation av ett mät- och kommunikationssystem som kan övervaka energiflödet i mobilitetshuset, c) datainsamling och dataanalys för validering av modellen, d) utveckling av styrstrategier för smartladdning och för V2X-implementering e) ökad kunskap om EV-ägarnas preferenser gällande flexibel laddning, g) incitamentsmodeller som riktar sig till EV-ägare. Upplägg och genomförande: Projektet förväntas vara tre år långt och genomföras av UU, STUNS och UPAB. Aktiviteten är indelad i fyra arbetspaket: WP1 kommer handla om projektledning och kommunikation; WP2 kommer att fokusera på modellering av de föreslagna energisystemlösningarna och utvärdera deras prestanda; WP3 kommer handla om den experimentella delen av projektet, utveckla mät-, kommunikations- och datainsamlingssystem i mobilitetshuset; WP4 kommer att fokusera på incitamentmodeller och engagemangstrategier ur en socio-teknisk synvinkel för att uppnå flexibel EV-laddning.