Magnetisk och strukturell karakterisering av magnetiska material för grön energiteknologi

Tidsperiod: 2019-10-10 till 2021-04-09

Projektledare: Peter Svedlindh

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 300 000 SEK

Syfte och mål: I det här projektet har vi velat använda synkrotronljus- och neutron-baserade tekniker för att karakterisera magnetiska material som är viktiga för fortsatt utveckling av grön teknik och framtidens energiteknologier med fokus på magnetisk kylningstillämpningar och förnybar energigenerering. Ett annat mål är att träna och utbilda unga forskare i användandet av synktrotronljus- och neutronspridnings-tekniker som finns vid storskaliga forskningsanläggningar som MAX IV och ESS. Med vissa avvikelser på grund av pandemin har projektet genomförts och målen uppnåtts. Förväntade effekter och resultat: 1. Högentropilegeringen AlCoCrFeNiMnx karaktäriserades genom att utföra synkrotronmätningar i Tyskland vid DESY, Petra III. Resultaten har publicerats i Journal of Alloys and Compounds. 2. Temperaturberoende neutrondiffraktionsmätningar har utförts vid ISIS på det magnetiska materialet CeFe(12-x)Mnx (x = 5,7). Resultaten kommer att användas för att bestämma den magnetiska strukturen för materialen. 3. WISH-neutrondiffraktometern vid ISIS har använts för att bestämma den magnetiska strukturen för Co3Mn20B6. Upplägg och genomförande: Projektet har bestått av tre delar: i) Ansökning av stråltid för neutrondiffraktionsmätningar vid ISIS och synkrotronljusdiffraktionsmätningar vid vid DESY, Petra III. ii) Genomförande av mätningar på plats vid de storskaliga forskningsanläggningarna. iii) Analys av resultat vid hemmauniversitetet. Projektets delar har med ett undantag genomförts med gott result; neutrondiffraktionsmätningarna har på grund av pandemin genomförts av forskare anställda vid ISIS.