Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – en planeringsfas för att skapa en organisation samt att behandla data för att utforska utmaningar och lösningar till en hållbar bostad för nyanlända flyktingar

Tidsperiod: 2020-05-01 till 2020-10-31

Projektledare: Kristoffer Jutvik

Medarbetare: Emma Holmqvist, Hammam Skaik

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 299 229 SEK

Forskning har visat att bostaden kan ha stor betydelse för exempelvis hälsa, välbefinnande och deltagande på andra arenor i samhället. Detta projekt syftar till att, genom intervjuer och workshops, kartlägga utmaningar och lösningar för ett acceptabelt boende för nyanlända flyktingar, utifrån de nyanländas eget perspektiv. Detta kommer sedan bryggas mot planerare och andra kommunala aktörers perspektiv för att finna bra lösningar för ett hållbart boende för alla.  I planeringsfasen kommer även workshop hållas med flera pågående forskningsprojekt som en ingång till att formulera forskningsfrågor på den absoluta forskningsfronten. Data från vårt eget materialinsamlingsprojekt och registerdata kommer också att analyseras. Målet är att finna goda exempel och att nå djupare kunskap om långsiktiga konsekvenser av de initiala bosättningsstrategier (eller avsaknad av strategier) för integrationsprocessen på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och andra delar av samhället. Det har nyligen genomförts tre stora trendbrytande förändringar i svensk migrationspolitik; införande av temporära uppehållstillstånd, att alla kommuner måste acceptera nyanlända och att vissa bostadsområden kan undantas från egenbosättning. Projektet antar ett perspektiv på styrning, politik och ekonomi för att utveckla kunskapen om hur olika typer av policies och regler påverkar hållbar och inkluderande planering för alla.