Etiska och sociala aspekter anknutna till användning av AI-baserade beslutstödsverktyg inom sjukvården

Tidsperiod: 2021-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Emilia Niemiec

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 000 000 SEK

AI-system (artificiell intelligens) kan hjälpa sjukvårdspersonal i analysen av alltmer enorma mängder hälsodata och även möjliggöra att de beslut som tas vid medicinsk vård av patienter blir mer korrekta. AI-baserade beslutstödsverktyg anpassade för sjukvård tas fram i Sverige, som siktar på att bli världsledande inom AI. Användningen av AI i sjukvården lovar mycket, men väcker också etiska, juridiska och sociala frågor. Det övergripande syftet med detta projekt är att identifiera och undersöka de etiska och sociala konsekvenserna av användning av AI-baserade beslutstödsverktyg i sjukvården, med särskilt fokus på Sverige. För att uppnå detta mål kommer studien att bestå av följande delar:  1) en state-of-the-art granskning av teknologin och dess användning, specifikt den som är utvecklad i Sverige, 2) en teoretisk analys av de etiska konsekvenserna kopplade till användningen av AI i sjukvården, 3) en intervjustudie av aktieägares syn på användning av AI i den svenska sjukvården. Denna forskningsstudie kommer främst att grundas på de biomedicinska etiska principerna (autonomi, godhet, icke skada och rättvisa) och kommer att kombinera teoretiska och empiriska (t.ex. intervjustudien) analyser, vilka kommer främja varandra. Ett mångfaldsperspektiv (kön inkluderat) kommer att tas med i projektet, särskilt problemet med bias när det kommer till designen av AI-system och de dataset som används för att träna dem; dessa typer av bias kan resultera i diskriminering av vissa grupper (t.ex. etniska minoriteter) om systemet senare används kliniskt. Den här studien kommer att engagera slutanvändare av dessa teknologier, sjukvårdspersonal, och undersöka deras perspektiv på implementeringen av AI-verktyg. Resultatet av den empiriska undersökningen och den teoretiska analysen kommer att kunna bidra med policy-relevanta insikter samt potentiella lösningar på etiska och sociala problem som kan uppstå vid användning av AI-teknologi, särskilt i Sverige.