SnowSat-en AI-strategi för effektiv vattenkraftproduktion

Tidsperiod: 2020-11-20 till 2023-11-19

Projektledare: Jie Zhang

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 6 013 684 SEK

Syfte och mål: De globala snöförhållandena förändras i snabb takt på grund av klimatförändringarna, särskilt på höga breddgrader. En noggrann kartering av snöfördelning och mängd är mycket värdefull för vattenresursfrågor och för klimatstudier, men det är fortfarande en stor utmaning. I detta projekt strävar vi efter att använda artificiell intelligens (AI) och Internet-of-Things (IoT) för att förbättra uppskattningen av snövattenlagring i Sverige från satellitobservationer. Förväntade effekter och resultat: Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenresurser till vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål för växthusgaser och hjälpa samhället att utveckla skarpare klimatmål och bättre anpassningsstrategier. Upplägg och genomförande: Detta projekt består av fem huvudkomponenter: (1) utveckla ett unikt och heltäckande referens snödataset, (2) undersöka prestanda för olika satellitobservationer för att beskriva distribuerade snödjup, (3) ta fram ett nytt riktmärke för hur AI-algoritmer kan användas för att beräkna snödjup och snödensitet, (4) generera en ny och högkvalitativ snömängdsprodukt, och (5) och ta fram en prototyp för en snötjänstportal baserad på den nyutvecklade snöprodukten.