Koordinering av batteriforskning på svenska och europeisk nivå

Tidsperiod: 2020-12-01 till 2020-12-31

Projektledare: Kristina Edström

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 000 000 SEK

Målet för Sverige och Europa är att uppnå klimatneutrala samhällen fram till 2040-2050. Sverige har t o m uttryckt en önskan att bli världens första fossilfria nation. För att uppnå detta, behövs en övergång till ett elektrifierat samhället som baseras på förnybar intermittent elproduktion och fossilfria transporter. Batterier är därför nyckelteknologier för energilagring p g a sin höga verkningsgrad och flexibilitet i att förflyttas och skalas i olika storlekar. Batterier behöver dock bli ännu kraftfullare än vad som är fallet idag men med bibehållen säkerhet, kostnad och med så lågt miljöavtryck som möjligt. Därför är långsiktig forskning avgörande också för den industrialisering runt batteritillverkning som just nu görs i Europa.Denna ansökan syftar till att koordinera långsiktig batteriforskning på både europeisk och svensk nivå. På europeisk nivå finns BATTERY 2030+ (www.battery2030.eu) som leds av sökande Prof. Kristina Edström och som baseras på en färdplan med ett långsiktigt forskningsperspektiv som pekar ut vilka forskningsinsatser som behövs för att skapa bättre batterier. Digitalisering och material är två avgörande komponenter i denna. För svensk del finns en ny batteristrategi helt inriktat mot kompetens och företagande. En svensk färdplan saknas. Detta projekt avser att samla de viktigaste forskningsaktörerna i Sverige i formulerandet av ett förslag till en färdplan. Workshops och möjligheter till skriftliga återkopplingar från olika aktörer ingår i arbetet.