Sömnmedierade effekter av ett fysiskt träningsprogram på allmän hälsa, välmående, och ämnesomsättningen hos patienter med typ 2 diabetes i Uppsala

Tidsperiod: 2021-09-01 till 2023-08-31

Projektledare: Luiz Eduardo Mateus Brandão

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 400 000 SEK

Diabetes utgör en av de stora utmaningarna för global folkhälsa. Typ 2-diabetes (T2DM) utgörs av insulinresistens och har ökat kraftigt i global förekomst, för att i Sverige utgöra 85-90% av diabetespopulationen. Diabetiker löper drabbas ofta av komorbiditeter såsom sömnstörningar, ångest, nedstämdhet, kroniska infektioner, hjärtkärlsjukdomar, eller muskuloskeletala besvär – faktorer som sänker allmänhälsan och välmåendet. T2DM och dess komorbiditeter ger kraftig påverkan på välmåendet och produktivitet, och ger stora socioekonomiska följdeffekter.Livsstilsinterventioner såsom träning och kost är avgörande för att förbättra hälsan vid T2DM. Fysisk träning ger frisättning av molekyler som förbättrar kognitionen och måendet, sannolikt delvis genom förbättrad sömn och ämnesomsättning på vävnadsnivå. Dock är resultaten motstridiga från träningsstudier, t.ex. avseende psykiskt tillstånd vid T2DM och därför behövs ytterligare studier för att klargöra hur träning kan förbättra långtidshälsan vid T2DM, och om det finns sjukdomsfaktorer som påverkar utfallen.Vårt projekt här föreslår en träningsintervention med subjektiva och objektiva analyser inriktade på hur sömnen påverkas, för att därigenom inverka på välmående, livskvalitet, och biomarkörer för kognition, sömn och metabol hälsa. T2DM-patienter kommer i randomiserad ordning få genomgå en av två fyraveckors interventioner: vanliga promenader  jämfört med måttlig fysisk träning (30 min på cykel). Alla variabler mäts före och efter interventionerna och jämförs inom och mellan grupper, samt mellan män och kvinnor i studien.Vårt projekt kommer ge insikt i hur livsstilsfaktorer kan påverka den allmäna hälsan hos patienter med diabetes, en av vår tids stora hälsoutmaningar. Vi kommer även kunna identifiera de grupper av patienter med T2DM som kan dra mest nytta av fysisk träning, samt kunna utröna betydelsen av hälsosam sömn i detta samspel.