Biståndsbedömd öppenvård för barn som riskerar att fara illa: Arbetssätt, barns delaktighet och insatsers utfall

Tidsperiod: 2021-07-01 till 2024-06-30

Projektledare: Maria Heimer

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 100 000 SEK

En överväldigande majoritet av barn som riskerar att fara illa som får en biståndsbedömd insats av socialtjänsten får en insats inom öppenvården, men vår kunskap om kommunens egen öppenvård är i princip obefintlig. Ett övergripande syfte med denna studie är att öka vår kunskap om kommuners egen öppenvård, belyst som en integrerad del av myndighetskedjan och socialtjänstens arbete med utsatta barn. Forskningsprojektet tar sig an två angelägna huvudfrågor: barns delaktighet i familjebehandling och öppenvård i sin helhet, och om öppenvårdens insatser har varit till hjälp för barnet. Tre kommuner och stadsdelar av olika storlek deltar i studien. Forskningens fokus är praktiknära och bedrivs i nära samarbete med verksamheten inom socialtjänsten.Projektet består av fyra delar. Den första delen beskriver öppenvårdens organisation och arbetssätt. Den andra delen undersöker hur och i vilken utsträckning barn och unga görs delaktiga inom familjebehandling och andra öppenvårdsinsatser. Den tredje delen mäter om insatsen varit till hjälp för barnet. Insatsers utfall mäts på tre olika sätt. De deltagande kommunerna kommer att tillämpa ett set av indikatorer som mäter förändring i barnets situation där barnet själv skattar förändring på olika områden vid avslut av insats. Data består av skriftlig dokumentation och intervjuer med familjebehandlare. Baserat på studiens resultat och på vad kommunerna själva önskar så kommer ett utvecklingsarbete som rör öppenvården bedrivas.Resultaten från studien ger upphov till en ökad kunskap om barns delaktighet inom familjebehandling och andra öppenvårdsinsatser, och om hjälpen varit till hjälp för barnet. Ett viktigt bidrag är att insatsers utfall mäts genom ett verktyg som mäter förändring i barnets situation, skattat av barnet själv. Studien syftar till att i slutändan gynna de utsatta barn som har rätt till stöd och skydd från socialtjänsten.