Det konstitutionella regelverkets betydelse

Tidsperiod: 2013-10-23 till 2013-10-25

Projektledare: Jörgen Hermansson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 190 000 SEK

Syftet med denna ansökan är att finansiera en konferens på Svenska Institutet i Instanbul, 23-25 oktober 2013. Ämnet för konferensen, konstitutioners betydelse, avser att inkludera två olika men besläktade aspekter av vad vi definierar som en konstitution, de formella och informella regler politiska systemet. För det första hävdar vi att det finns ett behov av begreppsutveckling, vårt mål är att bidra med detaljerade modeller av olika versioner av konstitutioner. För det andra hävdar vi att dessa modeller bör utvecklas inte bara genom att använda sunda begreppsliga kriterier, men också med hänsyn till kunskap om effekterna av konstitutionella regler. Det finns en omfattande litteratur om olika versioner av valsystem och olika varianter av styrelseformer (parlamentarism och presidentialism). Det är numera nästan vedertaget att de olika typerna av politiska systemen kan reduceras till en dikotomi: majoritetssystem och consociala system (Lijphart 1999). Men diskussionen knyter sällan eller aldrig an till en tredje viktig aspekt av det politiska systemet: administrationen eller för att uttrycka det mer specifikt, den verkställande makten. Detta är, kort sagt, vår idé, vi vill bidra till litteraturen med en mer fruktbar typologi för olika versioner av konstitutioner. Och vi vill bedöma dessa olika versioner av konstitutioner med avseende på deras inverkan på relevanta kriterier för ett välfungerande politiskt system, såsom politisk jämlikhet och ekonomisk och social välfärd.