Konferens om förutsättningarna och tillståndet för akademisk frihet i Sverige

Tidsperiod: 2013-12-18 till 2013-12-18

Projektledare: Shirin Ahlbäck Öberg

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 40 000 SEK

Syftet med denna konferens är att sammanföra forskare från olika universitet och högskolor i Sverige för att utbyta erfarenheter om hur olika lärosäten styrs och förutsättningarna för forskningens frihet. Konferensen kommer att ta avstamp i betydelsen av oberoende forskning. Särskilt fokus kommer att läggas på frågan om vilka slags ledningsstrukturer som ger bäst förutsättningar för en oberoende forskning. De ledningsstrukturer som avses är i första hand kollegial styrning och linjestyrning, två styrningsprinciper som återfinns och i bästa fall samverkar inom det statliga högskoleväsendet. Den så kallade autonomireformen år 2011 innebar att lagstödet för den kollegiala styrformen avskaffades genom att regler rörande fakultetsnämnder togs bort ur högskolelagen och högskoleförordningen. Det väcker frågor om hur den fria forskningen ska kunna bedrivas i en allt mer linjestyrd forskningsmiljö. Konferensen arrangeras av Samverkansgruppen för god forskningsmiljö (GFM) vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Vi vill skapa en plattform för diskussion och samarbete forskare emellan om villkoren för forskning vid de svenska lärosätena. Målet är att konferensen ska bidra till att upprätta ett bredare forskningsnätverk som diskuterar, bevakar och beforskar frågor om forskningsfrihet och dess samhälleliga betydelse. Avsikten är samarbetet ska resultera i en ansökan om forskningsstöd.