Att göra skillnad: föremål, rum och praktik i det tidigmoderna Europa

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2015-04-01

Projektledare: Karin Sennefelt

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 300 000 SEK

Ansökan om medel till internationell konferens vid Nordiska museet i oktober 2014. Konferensens abstrakt: Tidigmoderna samhällen var strikt hierarkiska, ständigt upptagna med att skapa ordning och att göra social status och ojämlikhet tydlig. Dessa samhällens upptagenhet vid presentation, ytor, utseende och det visuella visar hur européer vid denna tid sökte göra världen begriplig och igenkännbar i den sociala skalans alla steg, från de praktfulla till de utblottade. Trots att vi vet relativt mycket om konsumtion och ideal hos de högre stånden, liksom om de fattigas tunga lott, vet vi väldigt lite om hur människor utövade social åtskillnad i praktiken och hur utseendehierarkier skapades och uttrycktes i förhållande till varandra. Ett ökat intresse för materiell och visuell kultur, liksom för historisk geografi och sociala praktiker, antyder att det är dags att gå vidare ifrån tidigare forsknings teoretiska utgångspunkt att materiella och rumsliga uttryck endast var manifestationer av socioekonomiska tillstånd. Konferensen bjuder in till diskussion av hur social hierarki fundamentalt hängde samman med människors interaktion med rummet, föremål och sina medmänniskor i det tidigmoderna Europa. På detta vis söker vi också att närma oss grunderna för åtskillnaden av människor.