Nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess: en komparativ studie av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

Tidsperiod: 2014-09-01 till 2015-05-30

Projektledare: Anna Jonsson, Anna Jonsson Cornell

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 65 000 SEK

De nationella parlamenten ansågs vara de stora vinnarna i och med Lissabonfördragets ikraftträdande. Bakgrunden till de nationella parlamentens förstärkta ställning är EU:s demokratiska underskott och försöken att "demokratisera genom att parlamentarisera". För de nationella parlamenten innebar detta bland annat att de har en skyldighet och möjlighet att granska att EU-lagstiftaren tar subsidiaritetsprincipen i beaktanden när den lagstiftar inom de områden i vilka EU och medlemsstaterna har delad lagstiftningskompetens. I september 2014 är det snart fem år sedan denna möjlighet infördes och syftet med detta projekt är att genomföra en systematisk komparativ studie och analys vad gäller; 1. på vilket sätt och när de nationella parlamenten har utnyttjat denna möjlighet, 2. effekterna på nationell konstitutionell rätt och arbetsordningen, och slutligen 3. dess effekt på lagstiftningsprocessen såväl på EU- som nationell nivå. Det saknas i dagsläget en systematisk och komparativ studie av detta slag och detta projekt avser att täcka denna lucka.