Miljonprogrammets berättelser - Skapandet av modernt svenskt kulturarv

Tidsperiod: 2015-10-01 till 2016-09-30

Projektledare: Irene Molina

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 110 000 SEK

Hur kommer det sig att en bostadsmiljö som var ägnad att motverka människors utsatthet ses som en av Sveriges mest sårbara – oftast negerad som ett Andra, trots att den bebotts och bebos av var fjärde invånare? Miljonprogrammet är den samhälleliga ingenjörskonstens krona i Sverige och, relativt folkmängden, världens största bostadsprojekt. Framförallt höghusbeståndet anses utgöra en utsatt miljö – idag mer än någonsin – och har ända sedan slutet på 1960-talet beskrivits i termer av utanförskap, kriminalitet, missbruk, social utsatthet, passivitet, problem med integration. Trots att miljonprogrammet är en klart urskiljbar miljö som byggdes under en begränsad tidsperiod – och därför i någon mån avgränsar sig själv som undersökningsobjekt - har ingen större grupp forskare samlats för att studera det. Vi har därför startat forskningsprogrammet "Miljonprogrammets berättelser – om skapandet av modernt svenskt kulturarv", som i dagsläget förenar drygt 30 forskare från humaniora och samhällsvetenskap. Det humanistiska perspektiv som styr vårt material är berättande. I fokus står den uppsjö av journalistiska, konstnärliga, politiska och professionella berättelser – t.ex. romaner, reportage och dokumentärer. Vad vi vill åstadkomma är en mångskiktad samtidshistoria om denna urbana miljö som ska kunna informera en hållbar framtida bostadspolitik, både vad gäller de förestående renoveringarna av beståndet, men också framtida stadsplanering överlag.