Nära relationer: en mång- och tvärvetenskaplig konferens för kritiska studier om familj och släktskap

Tidsperiod: 2018-10-24 till 2018-10-26

Projektledare: Helena Wahlström, Helena Wahlström Henriksson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 160 000 SEK

Close Relations är en internationell, mång- och tvärvetenskaplig konferens inom kritiska studier av familj och släktskap, ett forskningsfält som vuxit fram under de senaste årtiondena. I Europa och annorstädes har det under de senaste åren blivit uppenbart att uppfattningar om, och praktiker omkring, familjeliv och släktskap har effekter på såväl samhälleliga som personliga plan. Familjepraktiker tycks skifta i allt högre tempo i en tid präglad av teknologiska, juridiska och sociopolitiska förändringar. Fortsatta debatter rasar om familjens plats och värde, om äktenskap, migration, barnalstring, likaväl som föräldraledighet och könad distribution av omsorgsarbete. Politiska strömningar som nyliberalism och nationalism väcker på olika vis idéer om familjen, eller släktskapsband som fundamentala. Dessa aktuella skeenden illustrerar dels att familjerelationer är centrala i snart sagt alla delar av livet, dels att de kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att kunna förstås. Close relations undersöker hur förändringar i familje- och släktskapsformationer och -relationer materialiseras i vardagslivets erfarenheter, i berättelser, i fiktion och konst, och hur de hanteras, underlättas, utmanas eller hindras i kulturella, politiska juridiska eller medicinska kontexter. Denna konferens är den första i sitt slag i Sverige. Den organiseras av det svenska nätverket för kritiska studier om familj och släktskap i samarbete med Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.