Lettland vid ett vägskäl: Hundra år av självständighet

Tidsperiod: 2018-10-11 till 2018-10-12

Projektledare: Michael Loader

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 100 000 SEK

Den mångvetenskapliga konferensen "Lettland vid ett vägskäl: Hundra år av självständighet” kommer att belysa olika kontexter inom Lettlandsforskningen i samband med hundraårsminnet av den lettiska statens självständighet från det ryska imperiet (1918-2018). Konferensen samlar forskare verksamma inom olika discipliner från Europa och Nordamerika. Syftet är att främja diskussionen kring Lettlands sociala, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter och lägga grunden till ett nytt och unikt forskarnätverk om landet. Detta initiativ ska utveckla och bygga vidare på de senaste årens historiografiska tendenser, där forskare har betonat mångfalden av etniska, religiösa och nationella identiteter i det Ryska imperiet och senare Sovjetunionen. ”Lettland vid vägskälet” vill påvisa vikten av mångvetenskaplig forskning om Lettland. Det forskarnätverk som kommer att bildas ligger i framkant vad gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om Lettland. Dessa forskare har inte tidigare sammanförts under ett och samma nätverksparaply. Huvudmålet med konferensen är att skapa en ny mångvetenskaplig miljö för utvecklingen av gemensamma forskningsprojekt. Alla tematiska bidrag till konferensen har valts mot bakgrund av deras relevans. Vi planerar även att ge ut en del av konferenspapperna i en antologi. ”Lettland vid vägskälet” hoppas placera studier om Lettland i centrum för historisk forskning om Tsarryssland och Sovjet, samt forskning om dagens Östersjöområde i stort.