Flerspråkig litteratur och läsaren

Tidsperiod: 2019-03-07 till 2019-03-09

Projektledare: Julie Hansen

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 180 000 SEK

Symposiet "Flerspråkig litteratur och läsaren" sätter fokus på flerspråkighet i samtida litteratur från Norden. Flerspråkighet är ett lika gammalt fenomen som litteraturen själv och Norden har alltid präglats av språklig mångfald. Flerspråkig litteratur har blivit alltmer framträdande under de senaste decennierna, delvis som ett resultat av globalisering och migration. Ett stort antal samtida författare har antingen bytt språk och börjat skriva på ett annat språk än modersmålet, eller börjat använda flera språk i sina litterära verk. Den prosa och poesi som skapas av författare som Ralf Andtbacka, Marjaneh Bakhtiari, Kristian Guttesen, Zinaida Lindén, Eija Hetekivi Olsson, Øyvind Rimbereid (och många fler) utmanar läsare genom att ifrågasätta den syn på språk, nation och identitet som har varit rådande sedan nationalismens framväxt under tidigt 1800-tal. Forskarintresset för litterär flerspråkighet har vuxit stort sedan början av 2000-talet, något som återspeglas i flera monografier och antologier i ämnet. Trots detta saknas ett teoretiskt ramverk som på ett övertygande och mångfacetterat sätt kan redogöra för den påverkan som flerspråkighet har på både skrivande och läsande av litteratur. Symposiet kommer att bidra till att klargöra detta genom sitt fokus på läsprocessen i samband med flerspråkig litteratur. Symposiet äger rum på Östersjöns Författar- och Översättarcentrum i Visby den 7-9 mars 2019.