Upptag och cell-celltransport av RNAi i djur

Tidsperiod: 2009-09-10 till 2014-12-31

Projektledare: Andrea Hinas

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 3 000 000 SEK

RNA-interferens (RNAi), dvs. RNA-inducerad specifik degradering av mRNA, är ett mycket viktigt verktyg inom medicinsk forskning och har enorm potential som läkemedel. Ett stort problem är dock effektiv administration av RNA-baserade läkemedel, mycket beroende på vår bristfälliga kunskap om import och cell-cell-transport av RNAi. Bland de proteiner som behövs för dessa processer i rundmasken C. elegans återfinns flera endosomala proteiner. Ett av dessa är det nyligen upptäckta proteinet SID-5. Liksom för andra endosomala proteiner är verkningsmekanismen för SID-5 okänd. Jag planerar att använda SID-5 som modell för att förstå hur endocytosmaskineriet, som är väl konserverat i djur, är involverat i spridning av RNAi mellan celler. Detta kommer att ske genom identifiering av proteiner och RNA som interagerar med SID-5 samt karaktärisering av dessa interaktioner. Jag planerar dessutom att leta efter gener som behövs både för spridning av RNAi och för basala biologiska processer, t.ex. tillväxt, utveckling och fertilitet. Identifiering och karaktärisering av sådana gener bör ge ledtrådar till den ännu ej kända naturliga roll som spridning av RNAi har i djur. Sammanfattningsvis kommer dessa experiment resultera i en ökad förståelse för hur och varför RNAi-signaler importeras och transporteras mellan celler i djur, ett område som fortfarande är relativt outforskat. I förlängningen kan dessa resultat leda till förbättrade metoder för administration av RNA-baserade läkemedel.