Genomisk karta över könsspecifik variation i livslängd

Tidsperiod: 2009-09-10 till 2013-12-31

Projektledare: Urban Friberg

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 3 000 000 SEK

Så gott som alla sjukdomar har en könsspecifik komponent, i form av sannolikhet av uppträdande, ålder vid insjuknande och/eller hur alvarlig sjukdomsutvecklingen är. Att förstå orsaken till dessa skillnader kan bidra med viktig information till hur sjukdomar kan undvikas eller botas. Skillnader mellan könen tros generellt orsakas av att det naturliga urvalet gynnar olika egenskaper hos hanar och honor, i relation till respektive köns reproduktiva roll. Evolution av könsspecifika egenskaper är dock begränsad och kan endast påverka könsspecifikt uttryck av gener, då hanar och honor har samma genuppsättning. Genetiskt betingade sjukdomar med könsspecifikt uttryck borde därför härstamma från gener som nyttjas olika av hanar och honor. Enkla genetiska modeller visar att gener och egenskaper som är utsatta för könsspecifik selektion borde uppvisa en högre grad av genetisk variation, vilket gör dem extra intressanta från ett sjukdomsperspektiv. Detta forskningsprogram kommer att använda sig av modellorganismen Drosophila melanogaster, för att studera genomiska mönster av könsspecifik variation i livslängd och åldrande, vilka kan ses som egenskaper som summerar över alla sjukdomar. Genom att kombinera genetiska och molekylära metoder ämnar detta projekt att skapa en storskalig genomisk karta över könsspecifik sjukdoms variation samt utveckla ett protokoll för att identifiera kandidatgener med könsspecifika sjukdomseffekter, som senare ska kunna appliceras på människa.